Prosopography: Strasser (2021), no. 104

Prosopography ID: 14968
Prosopography: Strasser (2021), no. 104
Person: [artist] from