Prosopography: Strasser (2021), no. 76

Prosopography ID: 14965
Prosopography: Strasser (2021), no. 76
Person: Flavius Alexandros Oxeidas from Nikomedia (Bithynia)