Prosopography: Strasser (2021), no. 69

Prosopography ID: 14964
Prosopography: Strasser (2021), no. 69
Person: [athlete] from