Prosopography: Strasser (2021), no. 67

Prosopography ID: 14961
Prosopography: Strasser (2021), no. 67
Person: L. Antonius Nikostratos from Thyateira (Lydia)