Prosopography: Strasser (2021), no. 42

Prosopography ID: 14960
Prosopography: Strasser (2021), no. 42
Person: T. Claudius Metrodoros from