Prosopography: Strasser (2021), no. 38

Prosopography ID: 14958
Prosopography: Strasser (2021), no. 38
Person: [athlete] from