Prosopography: Strasser (2021), no. 29

Prosopography ID: 14957
Prosopography: Strasser (2021), no. 29
Person: [athlete] from (Macedonia?)