Prosopography: Strasser (2021), no. 22

Prosopography ID: 14954
Prosopography: Strasser (2021), no. 22
Person: Phanias son of Damas from