Prosopography: Strasser (2021), no. 20

Prosopography ID: 14953
Prosopography: Strasser (2021), no. 20
Person: Apion son of Poseidonios from