Prosopography: Strasser (2016), p. 79

Prosopography ID: 14951
Prosopography: Strasser (2016), p. 79
Person: [athlete] from