Prosopography: Strasser (2021), no. 19

Prosopography ID: 14950
Prosopography: Strasser (2021), no. 19
Person: [athlete] from