Prosopography: Strasser (2021), no. 8

Prosopography ID: 14948
Prosopography: Strasser (2021), no. 8
Person: [orator] from