Prosopography: Strasser (2021), no. 217

Prosopography ID: 14946
Prosopography: Strasser (2021), no. 217
Person: [athlete] from