Prosopography: Strasser (2021), no. 185

Prosopography ID: 14945
Prosopography: Strasser (2021), no. 185
Person: [athlete] from