Prosopography: Strasser (2021), no. 153

Prosopography ID: 14944
Prosopography: Strasser (2021), no. 153
Person: [athlete] from