Prosopography: Strasser (2021), no. 256

Prosopography ID: 14941
Prosopography: Strasser (2021), no. 256
Person: Demo[----------] from