Prosopography: Strasser (2021), no. 232

Prosopography ID: 14938
Prosopography: Strasser (2021), no. 232
Person: [athlete] from