Prosopography: Strasser (2021), no. 209

Prosopography ID: 14937
Prosopography: Strasser (2021), no. 209
Person: [athlete] from