Prosopography: Strasser (2021), no. 197

Prosopography ID: 14936
Prosopography: Strasser (2021), no. 197
Person: [athlete] from