Prosopography: Strasser (2021), no. 167

Prosopography ID: 14935
Prosopography: Strasser (2021), no. 167
Person: [athlete] from