Prosopography: Strasser (2021), no. 165

Prosopography ID: 14932
Prosopography: Strasser (2021), no. 165
Person: [athlete] from