Prosopography: Strasser (2021), no. 154

Prosopography ID: 14930
Prosopography: Strasser (2021), no. 154
Person: [athlete] from