Prosopography: Strasser (2021), no. 139

Prosopography ID: 14929
Prosopography: Strasser (2021), no. 139
Person: [athlete] from