Prosopography: Strasser (2021), no. 129

Prosopography ID: 14927
Prosopography: Strasser (2021), no. 129
Person: [athlete] from