Prosopography: Strasser (2021), no. 125

Prosopography ID: 14926
Prosopography: Strasser (2021), no. 125
Person: [runner] from