Prosopography: Strasser (2021), no. 117

Prosopography ID: 14922
Prosopography: Strasser (2021), no. 117
Person: [musician] from