Prosopography: Strasser (2001), p. 147-153

Prosopography ID: 14921
Prosopography: Strasser (2001), p. 147-153
Person: [musician] from