Prosopography: Frija (2021), 402

Prosopography ID: 14919
Prosopography: Frija (2021), 402
Person: Titus Flavius Philagros from Laodikeia (Phrygia)