Prosopography: Aspiotes (2006), 1603

Prosopography ID: 14917
Prosopography: Aspiotes (2006), 1603
Person: Titus Flavius Philagros from Laodikeia (Phrygia)