Prosopography: Strasser (2021), no. 74

Prosopography ID: 14909
Prosopography: Strasser (2021), no. 74
Person: [pankatriast] from