Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 227

Prosopography ID: 149
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 227
Person: Aurelius Apollonios (Klaudianos) from Oxyrhynchos (Egypt)