Prosopography: Strasser (2021), no. 18

Prosopography ID: 14762
Prosopography: Strasser (2021), no. 18
Person: [artist] daughter of Apollonios from Alexandria (Egypt)