Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 226

Prosopography ID: 147
Prosopography: Perpillou-Thomas (1995), no. 226
Person: Aurelius Ammonios (Kasios) son of Hermias from Memphis (Egypt)