Prosopography: Strasser (2001), no. 49

Prosopography ID: 1466
Prosopography: Strasser (2001), no. 49
Person: Leontiskos from Messana (Sicily)