Prosopography: Strasser (2001), no. 48

Prosopography ID: 1465
Prosopography: Strasser (2001), no. 48
Person: Arkesilaos IV son of Battos from Kyrene (Kyrenaika)