Prosopography: Strasser (2001), no. 46

Prosopography ID: 1463
Prosopography: Strasser (2001), no. 46
Person: Timagoras from Chalkis (Euboia)