Prosopography: Strasser (2001), no. 42

Prosopography ID: 1459
Prosopography: Strasser (2001), no. 42
Person: Telesikrates Karneada from Kyrene (Kyrenaika)