Prosopography: Strasser (2001), no. 32

Prosopography ID: 1450
Prosopography: Strasser (2001), no. 32
Person: Midas from Akragas (Sicily)