Prosopography: Strasser (2001), no. 31

Prosopography ID: 1449
Prosopography: Strasser (2001), no. 31
Person: Xenokrates from Akragas (Sicily)