Prosopography: Strasser (2001), no. 29

Prosopography ID: 1447
Prosopography: Strasser (2001), no. 29
Person: Timainetos from Phleious (Kleonaia)