Prosopography: Strasser (2001), no. 28

Prosopography ID: 1446
Prosopography: Strasser (2001), no. 28
Person: Hippokleas son of Phrikios from Pelinna (Thessaly)