Prosopography: Strasser (2001), no. 27

Prosopography ID: 1445
Prosopography: Strasser (2001), no. 27
Person: Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)