Prosopography: Strasser (2001), no. 26

Prosopography ID: 1444
Prosopography: Strasser (2001), no. 26
Person: Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)