Prosopography: Strasser (2001), no. 25

Prosopography ID: 1443
Prosopography: Strasser (2001), no. 25
Person: Agelaos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)