Prosopography: Strasser (2001), no. 24

Prosopography ID: 1442
Prosopography: Strasser (2001), no. 24
Person: Nikolaidas from Corinth (Corinthia)