Prosopography: Strasser (2001), no. 23

Prosopography ID: 1441
Prosopography: Strasser (2001), no. 23
Person: Dromeus from Stymphalos (Arkadia)