Prosopography: Strasser (2001), no. 22

Prosopography ID: 1440
Prosopography: Strasser (2001), no. 22
Person: Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)