Prosopography: Strasser (2001), no. 20

Prosopography ID: 1438
Prosopography: Strasser (2001), no. 20
Person: Phrikias from Pelinna (Thessaly)