Prosopography: Strasser (2001), no. 19

Prosopography ID: 1437
Prosopography: Strasser (2001), no. 19
Person: Phayllos from Kroton (Italy)