Prosopography: Strasser (2001), no. 18

Prosopography ID: 1436
Prosopography: Strasser (2001), no. 18
Person: Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)